Pinkava

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

 ====================================================================================
PF 2019
------------=====================================================================================

Setkání sběratelů pivovarských suvenýrů.
-----------------------------------


Vážení sběratelé, prosím vezměte na vědomí, že
Sběratelské setkání v Táboře dne 6. 10. 2018 z důvodu voleb, se nekoná.

Děkujeme za pochopení.
Marián Jamrich
předseda PK TÁ======================================================================================

Tradice, která nezanikla.
---------------------

S velkým zájmem byla sledovaná příprava 8. Milevských slavnosti piva, které se
konaly ve dnech 21 a 22.10.2016. Jejich konání předcházela velmi dobrá propagace a organizátorská
práce pracovníků Kulturního domu a aktivistů, což se odrazilo v dobře připravených prostorách
 Kulturního domu, v zabezpečení hudebních skupin, ve velmi kvalitním občerstvení,
v milé a ochotné činnosti obsluhy. Ze strany pivovarů pak byla velmi dobrá ochota,
zabezpečit pivovarské suvenýry a hlavně dostatkem zlatého moku  pro návštěvníky jejich počet po dobu
dvou dnů byl značný. Vyzvednout je třeba  velmi dobrou propagaci a snahu o co nejlepší zabezpečení
akce ředitele Kulturního domu p. Víta Kratochvíla, který využil každé příležitosti k tomu,
aby průběh slavností byl důstojný, proběhl bez závad a zejména, aby  se projevila velká návštěvnost.
Vzhledem k dřívějším zkušenostem bylo přistoupeno k úpravě otevírací doby, která byla stanovena na
pátek a sobotu na 19.00 hodin. Toto opatření přineslo příznivý ohlas u návštěvníků, kteří v daleko
větší míře Slavnosti piva v Milevsku navštívili, získaly svoji oblibu a patřily mezi nejsledovanější a
nejoblíbenější akce regionu Milevska a okolí.
 Parkán klub Tábor sběratelů pivovarských suvenýrů představil účastníkům slavností ukázky

ze sbírek pivovarských suvenýrů, například - propisovací tužky s logy pivovarů, mapu - sbírky pivních
víček na lahve sběratele Václava Topinky, dostupnou sběratelskou literaturu a mezi nejzajímavější
patřil exponát s pivními etiketami, tužek s logy pivovarů a další vystavené pivovarské suvenýry.
K dobré propagaci přispělo zpracování tabulí, které byly doplněny nejnovějšími poznatky ze sběratelství,
které připravil sběratel Zdeněk Jíra za přispění dalších členů sběratelského klubu.
Členové klubu Zdeněk Jíra, Stanislav Vlk, Jiří Svoboda, Václav Topinka a František Pinkava
se aktivně podíleli na organizaci výstavky. Zájem o vystavené předměty projevilo více jak 150 osob.
U vystavených předmětů se živě diskutovalo, členové klubu poskytli různé rady, zodpověděli dotazy a
návštěvníci si měli možnost si zakoupit vystavenou literaturu o sběratelství zejména Svět piva.
  Největší pozornost byla upřena na degustační soutěž o Milevskou pivní korunku 2016,

kterou připravil a zorganizoval Kulturní dům v Milevsku spolu s pivovary Svijany, Strakonice, Staropramen, Protivín, Prčice, Biskupice, Plzeň, Zvíkov a další sponzoři.

Výsledky degustace:
Kategorie výčepní pivo: získal 1.
místo pivovar Bakalář z Rakovníka - řezané výčepní 10°

Kategorie ležák: získal 1.
místo pivovar PLATAN Protivín - ležák 12°

Kategorie speciál: získal 1.
místo pivovar Zvíkov - Zlatá labuť 13°

Za velkého povzbuzování diváků v sále byly uskutečněny soutěže v držení tupláku piva na čas a

další pivní soutěže.
Velmi byl oceněn kulturní program.
Na Slavnostech piva bylo zastoupeno 13 pivovarů.
V sále bylo v provozu 29 výčepních zařízení.
Celkem bylo k ochutnání 46 značek piva .
Členové výboru Parkán klubu Tábor – zejména  Zdeněk Jíra,
Bc. Stanislav Vlk, Václav Topinka
odpovídali na dotazy a postarali se dobrou propagaci sběratelského hnutí.
Dokladem,
bylo že se akce zdařila, bylo velmi kladné hodnocení sdělovacích prostředků
radia Blaník, týdeníku Milevské noviny a internetové stránky .
Parkán klub Tábor obdržel z úst ředitele Městského kulturního domu v Milevsku oficielní pozvání na

Slavnosti piva a uspořádání doprovodných akcí v roce 2017.

=======================================================================================

Kalendářík na rok 2017.
--------------------=====================================================================================

ZÁPIS z ustavující schůze Českého sdružení klubů historie pivovarnictví
dne 23.9.2016 v restauraci PIVOVARKA v objektu Pivovaru v Pardubicích.
-------------------------------------------------------------

Účast: Petr Nahodil,
JUDr.Miroslav Kozák, Jiří Preclík, Miroslav Němec, Jan Hluchý, Vlastimil Cífka,
Skabrouth Václav, Stanislav Brablik, Jiří Stavinoha, František Matějka a Václav Topinka

Program:

1) Zahájení         
              2) Obsazení funkcí ve výboru rady sdružení a RK

3) Závěr jednání

1.
Schůzi zahájil Petr Nahodil, který seznámil s programem jednání, který byl jednomyslně schválen.

              2. Obsazení funkcí ve výboru sdružení a RK:

Na základě provedené volby na XIV. konferenci sdružení byli do rady sdružení zvoleni jednotlivci.
Nyní půjde o to, aby dle stanov sdružení byli zvoleni jednotliví funkcionáři
odpovědni za danou oblast činnosti.
 
Návrh na obsazení funkcí přednesl Petr Nahodil.
Po krátké  diskusi  k obsazení jednotlivých funkcí  byli zvoleni jednotlivci takto :

                  Předseda Rady sdružení, byl navržen a zvolen      Petr Nahodil - jednomyslně                                     
                  1. místopředseda                                         JUDr. Miroslav Kozák - jednomyslně            
                  jednatel                                                     Vlastimil Cífka - jednomyslně                                                                                            
                 předseda redakční rady                                  Radek Nahodil - jednomyslně
                 pokladník                                                   Jiří Preclík - jednomyslně                                
                člen rady sdružení                                         Miroslav Němec - jednomyslně                        
                člen rady sdružení                                         Václav Topinka - jednomyslně                       
                člen rady sdružení                                         Stanislav Brablík - jednomyslně                              
                náhradník                                                   František Matějka - jednomyslně                

                
Revizní komise rady sdružení:


                Předseda RK                                                Jan Hluchý - jednomyslně
                Člen RK                                                      Jiří Stavinoha - jednomyslně
                Člen RK  a distributor Světa piva                      Václav Skabrouth - jednomyslně


                Složení redakční rady sdružení:

                Šéfredaktor časopisu Svět piva                         Radek Nahodil                       
                Členové                                                      Ak.arch. Miloš Kabát
                                                                
              Rudolf Fojtík
                                                                
             Josef Rejlek
                                                                
             Miroslav Němec
                                                             
                Mgr. Marián Jamrich
                
                        
- členové Rady sdružení budou realizovat své úkoly a opatření dnem 23.září 2016.
       
                - na zasedání v březnu obsahově rozebere předseda náplň jednotlivých funkcí.
      
                 - tajemník zašle všem členům RS ,RK a předsedům klubů přehled funkcionářů RS.              3. Závěr jednání provedl zvolený předseda Rady:
                       
                       
- práce Rady sdružení,RK a redakční rady čekají nemalé úkoly.Přeji vám hodně
                        osobní odpovědnosti a iniciativy při realizaci jednotlivých opatření stanovených

 konferencí a vyplývající z poslání sběratelské činnosti. Jsem přesvědčen,že jednotlivci
svoji aktivní činností přispějí ke splnění přijatého usnesení XIV.konference sdružení.
K tomu vám přeji hodně zdraví a osobní odvahy a iniciativy.

=====================================================================================

Přehled aktivit Parkán klubu Tábor od  března  2016 do 31.8.2016,
které propagovaly sběratelskou činnost klubu a Rady sdružení  na veřejnosti.
--------------------------------------------------------------

1.Uskutečnila se příprava a provedení doprovodných akcí na Representační slavnosti piva v Táboře,

která se konala v březnu 2016.
Nově byl stanoven program v němž 4 dny členové klubu propagovali sběratelskou činnost klubu.
Akce navštívilo více jak 460 osob.  

Členové klubu se zúčastnili Slavností piva v Č.
Budějovicích. Na tuto akci nebyl Parkán klub pozván.
Byly však RS předloženy výsledky degustací.

Na slavnostech piva v Kulturním domě v Milevsku v říjnu 2016 za účasti 480 osob byla provedena

výstavka z činnosti Parkán klubu za dobu jeho trvání.
Současně byla vystavena dokumentace o zaniklých pivovarech na táborsku od roku 1800 až do roku 2000.
O obsah byl velký zájem a zájem se soustředil na získání sběratelského materiálů.

Byly ukončeny výstavy.

O sběratelské činnosti Parkán klubu, které se zúčastnilo 500 osob.
Dále výstava o historii zrušeného pivovar v Táboře, které se zúčastnilo více 8000 osob.
Obě výstavy měly velký ohlas a bylo dosaženo zvýšeného zájmů o sběratelskou činnost
pivovarských suvenýrů i většího vlivu Rady sdružení i sběratelských klubů.


2.Členové Parkán klubu Tábor Mgr
. Marián Jamrich a Jiří Svoboda doplnily
exponáty svých osobních muzeí a průměrná měsíční účast byla 20 - 30 osob.
Vstup zdarma.

3.
O činnosti Parkán klubu Tábor a Rady sdružení sběratelů byla uskutečněna
2x beseda v regionálním vysílání Českého rozhlasu Č. Budějovice a Jihlava (Pinkava a Fojtík).
Dále 4x o činnosti Parkán klubu a aktivních sběratelích

vysílala regionální televizní stanice  střední Čechy.
Tato vysílání zaujala a měla vliv na návštěvnost některých akcích.
Kromě toho vzniklo v Táboře nové muzeum,
které propaguje pivovary, minipivovary a
jejich činnost i pivovarské suvenýry.
Podíl na části exponátů měli členové klubu Jan Šimák, Jiří Svoboda.
Majitelem musea je Střední potravinářská škola v Táboře. Muzeum se stále upravuje a
počítá se s tím, že v budově bude i minipivovar, který bude využívat škola pro výuku žáků.

4.
Hlavním úkolem bylo provedení VČS klubu. Zabezpečení a průběh VČS byl velmi dobrý.
Kromě zhodnocení činnosti členů a klubu, přijetí opatření pro další činnost, došlo ke kádrovým změnám.
Ze zdravotních důvodů odstoupil předseda František Pinkava a
novým předsedou byl zvolen Mgr.Marián Jamrich.
Podkladový materiál pro Radu i časopis byl zaslán.

Závěr:
Celkově lze hodnotit,
že byla udržena početnost členské základny.
Provedenými akcemi došlo ke zvýšení propagace činnosti sběratelství, práce členů a rady sdružení.
Klub zabezpečil všechny úkoly stanovené Radou sdružení,
upřesněním činnosti a pokyny  předsedy RS.

======================================================================================

Zápis z VČS a  z jednání dne 14.5.2016.
--------------------------------

VČS Parkán klubu Tábor proběhla dle přiložených materiálů dne 14.
5. 2016.

                - viz materiály:
                                       - Pozvánka na jednání VČS
                                       - Prezenční listina
                                       - Program jednání
                                       - Zpráva o činnosti klubu od poslední VČS
                                       - Zpráva o hospodaření za rok 2014 a 2015-poklanik
                                       - Zpráva revizní komise-revizní komise
                                       - Materiály pro volbu PK,RK a delegáta
                                       - Ocenění členů klubu
                                       - Záznam z diskuse
                                       - Projednání rozpočtu a usnesení z VČS - pokladník


Jednání zahájil
místopředseda Zdeněk Jíra
Zprávy přednesli

předseda Fr. Pinkava, Jan Šimák, Jiří Svoboda
Jednání řídil Zdeněk Jíra.
Zprávy o hospodaření,
revizní komise – uložena u revizní komise.
Volba výboru klubu,
revizní komise a delegáta na konferenci klubů viz příloha, jednomyslné zvolení.
Ocenění členů – Rudolf Fojtík a Václav Topinka
- finanční odměna.
Záznam z diskuse –
viz příloha.
Usnesení a návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.-
poklaník

Volba výboru klubu:
Mgr.
Marián  Jamrich předseda
Členové:

Bc Stanislav Vlk, Zdeněk Jíra, Jan Šimák, Jiří Svoboda
Revizní komise:
František Pinkava
- předseda, členové František Grulich, Miroslav Křikán.

Závěr
schůze provedl Fr. Pinkava.
Poděkoval za účast v diskusi i při řešení jednotlivých otázek činnosti klubu.
Odstupující předseda vyslovil poděkování celé členské základně,
která mu aktivně pomáhala při realizaci většiny úkolů.
Taktéž poděkoval za účast na VČS a vyslovil přesvědčení,
že přijaté usnesení bude členy důsledně
plněno a nově zvolený výbor se vynasnaží udělat vše pro dobrou činnost Parkán klubu Tábor.
Po VČS byla provedena výměnná schůzka sběratelů,
která byla dobře zabezpečena členy klubu.

                Závěr:             - nevyskytly se žádné problémy v jejím provedení.
                                      - vyhodnocení provést na 2.výborové schůzi
        
                             -  ocenění členů provedl předseda klubu.    

- výměnná schůzka byla velmi dobrá, zejména přispěli                                                                                                                                                                                                                  Dobeš, Rejlek, Svobodný, Stára, Kubík,
Macura, Jeřábek,Topinka, a další.  

                                      - VČS se zúčastnila redaktorka  týdeníku Tábor paní Lucie Váchová.

======================================================================================

Zlatý pivní pohár 2016 Tábor.
-----------------------------


==================================================================================

A
kce Parkán klubu Tábor na Slavnostech piva v Táboře 23.3 – 26.3.2016
------------------------------------------------------------


Na Slavnostech piva v Táboře byly uskutečněny kromě tradičních soutěží
následující soutěže:

23.3.2016 Soutěž o nejhezčí pivní tácek zúčastněných pivovarů
:

1.místo získal pivní tácek pivovaru Bohemia Regent
Třeboň
2.místo získal pivní tácek Březňák,
pivovaru Velké Březno
3.místo získal pivní tácek Zvíkovský Rarášek,
Pivovaru Zvíkov
4.místo získal pivní tácek Porter,
pivovaru Pardubice

Vystaveno bylo 43 ks pivních tácků a hlas odevzdalo
83 osob.


24.3.2016 Soutěž o nejhezčí pivní sklo zúčastněných pivovarů:


1.místo získala pivní sklenice KASTEEL,
pivovary Belgie
2.místo získala pivní sklenice KWAIL,
pivovary Belgie
3.místo získala pivní sklenice Bohemia Regent,
pivovar Třeboň
4.místo získala pivní sklenice SVIJANY,
pivovar Svijany

Vystaveno bylo 55 ks pivní skla a hlas odevzdalo 128 osob.

24.3.2016 Soutěž o nejhezčí pivní etiketu na lahvi:

1.místo získala pivní etiketa BERNARD
Bohemian Ale,
Rodinného pivovaru Bernard Humpolec
2.místo získala pivní etiketa Holba Šerák,
pivovaru Hanušovice
2.místo získala pivní etiketa TRIPEL Karmelei,
Belgie
3.místo získala pivní etiketa Olivův pivovar,
Laser Beer, pivovar Dolní Břežany
3.místo získala pivní etiketa  KRUŠNOHOR tradice, pivovar Kraslice

Vystaveno bylo 70 ks pivních lahví s etiketami a hlas odevzdalo 110 osob.

Pivovary,které se umístnili na 1 – 3 místě obdrželi diplom.
Soutěž
e připravili Mgr. Marián Jamrich za spolupráce Jiřího Svobody,
Zdeňka Jíry a Václava Topinky - členů Parkán klubu Tábor.

======================================================================================
Soutěž o nejhezčí pivní etiketu, tácek, korunku,
etiketu vařičů piva a minipivovaru za rok 2015.  
----------------------------------------
         
Pivní etikety
1  Dudák-Měštanský pivovar a.s.  Strakonice

 ČZ a.s.založeno 1919 (moto)2  Pivovar Platan a.s.  Protivín
OUEEN, Bohemia Lager  3  Rodinný pivovar Chodovar s.r.o.  Chodová Planá
Mr. Allbi, velikonoční speciálPivní tácek
1  Pivovar Hubertus,a.s.  Kácov
Pivovar Kácov, Hubertus.
Dobré pivo ničím nenahradíš, Budovy.  2  Pivovar Litovel a.s.  Litovel
U nás Gustav vládne silou zápasníka.
Sklenice piva.3  Pivovar Žumberk  Žumberk

 Žumberk. Malý nezávislý  pivovar


         
Pivní korunka
1  Pivovar HEROLD a.s.  Březnice

 Pivovar HEROLD 15062  Zámecký pivovar  Břeclav

Břeclav, Zámecký pivovar 15223  Pivovar Platan a.s.  Protivín

znak-listy  Pivní etiketa minipivovaru a vařičů piva
1  Parostrojní pivovar  Lobeč u Mšena

Parostrojní pivovar Lobeč2  Minipivovar Jeseník

Jeseník, LICHTWITZ3  Želivský klášterní pivovar s.r.o. Želiv

Mikulášská černá 13°Výherci s nejbližším ohodnocením v jednotlivých kategoriích:

Pivní etikety
1  Mgr. Marián Jamrich  Tábor
2  Radek Nahodil  Praha
3  Jiří Novák  Šluknov
Pivní tácek
1  Vít Pečený  Vysoký Chlumec
2  Jan Šimák  Dražičky
3  Zdeněk Hobza  Třebíč
Pivní korunka   
1  Aleš Zelenka  Příbram
2  Josef Rejlek  Soběslav
3  Milan Dvořák  Neratovice
Pivní etiketa
minipivovarů a vařičů piva

1  Zdeněk Jíra  Tábor
2  Rudolf Fojtík  Lidmaň
3  Petr Zelenka  Petrovice
Aktivita
sběratelských klubů
1.  Parkán klub Tábor  Tábor
2.  Klub sběratelů pivních kuriozit SPREVAR  Šluknov
3.  Klub sběratelů pivovarských suvenýrů  Písek======================================================================================

Zlatá pivní pečeť / Gold Brewer´s Seal 2016
--------------------------------------

S
outěž zaznamenala rekordní účast
(více než 230 pivovarů z celého světa a více než 1100 piv a ciderů).
Gold Brewer´s Seal tak potvrdila pozici jedné ze tří největších soutěží na evropském kontinentu.Počet účastníků ve většině kategorií byl opravdu vysoký a
uspět v několikakolovém výběrovém systému bylo mnohdy stejně těžké,
ne-li náročnější, než na největších světových akcích tohoto typu.
D
etailnější finálové výsledky jsou na


http://www.pivnipecet.cz/clanek/2016/zlata-pivni-pecet-finalova-umisteni/

======================================================================================
Výstava pivních suvenýrů 2016 v Táboře
-----------------------------------=====================================================================================

PF 2016
---------======================================================================================

Kalendářík na rok 2016.
----------------------======================================================================================
Naše sklo.

-----------
=====================================================================================

Výstava pivních etiket!
--------------------
Přijďte se podívat a podpořit našeho člena
pana Antonína Stáru na Výstavu pivních etiket.
Výstavu najdete v obřadní síni Městského úřadu Deštné na náměstí Míru 65.

Výstava začíná vernisáží v pátek 13.3.2015 v 17:00 hodin.=====================================================================================

V
yhodnocení 21.ročníku celostátní tipovací soutěže  za rok 2014.
------------------------------------------------------
21. ročník celostátní tipovací soutěže o nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek,
pivní korunku a etiketu vařičů piva a minipivovarů  byl vyhlášen
v časopise  Svět piva číslo 4 /2014.Tipující sběratelské kluby a  sběratelé pivovarských suvenýrů mohli vybírat své typy z :
  498   pivních etiket pivovarů ČR
86   pivních tácků pivovarů ČR
48   pivních korunek pivovarů ČR
92   pivních etiket minipivovarů a vařičů piva
Kromě toho se přihlásilo 137 etiket ze Slovenské republiky,
které nebyly
zahrnuty do konečného hodnocení.
Tím  byl dán široký prostor pro výběr nejlepších  exponátů  za rok 2014.
Soutěže se zúčastnilo  175 jednotlivců a  10 sběratelských klubů z celé ČR,

kteří svými tipovacími lístky přispěli ke stanovení výsledků vyhlašované soutěže.

A Pivní etikety:
1  Pivovar HEROLD a.s.  Březnice
,   Ležák výtopny Zdice
2  Žatecký pivovar s.r.o.  Žatec
,   Žatec-Sindicate Authenik
3  Měšťanský pivovar a.s.  Havlíčkův Brod
,  Rebel-Výroční speciálB Pivní tácek:
1  Pivovárek Pánů z Růže  Jindřichův Hradec
,   Pohled na zámek
2  Becherplatz a.s.,restaurant KAREL IV  Karlovy Vary
,   Karel IV
3  Měšťanský pivovar a.s.  Havlíčkův Brod
,  Rebel -180 letC Pivní korunka:
1  Měšťanský pivovar a.s.  Havlíčkův Brod
,  Postava s pivem
2  Bohemia Regent a.s.  Třeboň
,  Bohemia Regent 1379 pivovar
3  Rodinný pivovar Bernard a.s.  Humpolec
,  Logo 1557,Bohemia AleD Pivní etiketa minipivovaru a vařičů piva:
1  Domácí pivovárek  Velký Rybník
,  India Pale Ale-plachetnice
2  Staročeský pivovárek s.r.o.  Dobruška
,  Rampušák velikonoční 12.% sv.lež.
3  Pivovarský dvůr Chýně u Prahy   Chýně
,  Tulák-Pivovar Velká Bystrice
=====================================================================================
21.2
.2015 se uskuteční setkání sběratelů.
---------------------------------

Tábor - Dům armády ČR
Datum 21.02.2015, od 7:00 - 11:30
Místo konání: Kyjevská ulice, Tábor, Česká republika


Další info (rezervace stolů):
František Pinkava, fr.pinkava@volny.cz, +420 604 821 614

======================================================================================

PF 2015
----------


=======================================================================================

Vážení sběratelé, členové a příznivci Parkán klubu Tábor.
      Blíží konec roku  2014 a je nutné se zamyslet nad dosaženými výsledky práce klubu i vykonanou prací jednotlivců.
V souladu s  usnesením z VČS klubu  Vás  informujeme o splněných úkolech,
ale i chceme Vás motivovat pro další aktivní práci jak pro klub, tak k obohacení vlastních sbírek.
       
Čeho jsme dosáhli od VČS a co nás čeká v dalším období?

----------------------------------------------

Pokračovali jsme v plnění usnesení z VČS.
Při jeho plnění jsme museli překonávat řadu problémů,
které ovlivňovali naši sběratelskou činnost.
Bylo to především zdražení jízdného, překonávání cenového nedostatku sběratelského materiálu,
ale i jeho předražování na sběratelských setkáních a další. Přes tyto a další nedostatky se
členská základna snažila aktivně zapojit jak v práci pro klub,tak na rozšíření osobních sbírek.
Udrželi jsme stav členské základny. Za aktivní přístup vyslovujeme
poděkování  aktivním sběratelům Zdeňku Jírovi, Rudolfu Fojtíkovi, Josefu Rejlkovi, Romanu Šperlovi,
Mgr.Mariánu Jamrichovi, BC. Stanislavu Vlkovi, Janu Šimákovi,Jiřímu Svobodovi a
dalším členům .

 Úspěšně proběhla jarní a podzimní setkání sběratelů,
zorganizovali jsme celostátní tipovací
soutěž o nejhezčí pivní etiketu, pivní tácek a korunku a etiketu minipivovarů a vařičů piva za rok 2013.
Výbor klubu připravuje další 21. ročník této akce za rok 2014. Velmi zdařilé bylo naše vystoupení
na provedení doprovodných akcích na Representačních slavnostech piva v Táboře,
Slavnostech piva v Milevsku, v Humpolci a částečně na Sídlišti v Táboře.
Pravidelná byla činnost výboru klubu a řada členů se aktivně zúčastnila setkání sběratelských klubů v ČR.
Člen klubu Ladislav Aujeský a aktivista Alois Srb byli oceněni Radou sdružení Diplomem ZLATÝ KORBEL
za aktivní propagaci sběratelského hnutí.
Velký dík patří sběrateli Rudolfu Fojtíkovi, který přes své onemocnění
připravil Výstavku o sběratelské činnosti v Humpolci.

         Dnes se již zamýšlíme nad tím co uděláme  v příštím období.


Dne 21.2.2015 uskutečníme setkání sběratelů a vyhodnocení soutěže o nejhezčí PE,
tácků a korunek  za rok 2014. Pokud se zúčastníte akce bude pro Vás připraveno milé překvapení.
Zašlete hlasovací  lístky do 10.ledna 2015.
Dne 19.9.2015 uskutečníme podzimní setkání sběratelů.

Od 16.2.2015  do 21.2.2015 uskutečníme doprovodné akce v Táboře a
v  říjnu 2015 uskutečníme doprovodné akce v Milevsku na Slavnostech piva.
Pro každého člena jsou vytvořeny podmínky k aktivnímu zapojení v dalších akcích.

Uvítali bychom materiální pomoc při zabezpečení akce Štěstíčko v podobě pivovarských suvenýrů.
           Členský příspěvek na rok 2015 je stanoven  100,00 Kč a je možno je zaslat poštou nebo předat na setkání sběratelů 21.2.2015 hospodáři klubu nebo některému členu výboru na sběratelských setkáních.

Jsou ještě jednotlivci, kteří svoji povinnost za rok 2014 dosud nesplnili.
Věříme,že tak učiní v nejbližším období.

Z jednání  Rady Sdružení a 12.
konference Sdružení dne 26.9.2014.
----------------------------------------------------------

  Rada sdružení rozhodla ponechat cenu časopisu Svět piva na rok 2015

( jednotlivý odběr 200,00 Kč, přes klub hromadně, při odběru více jak 5 čísel- 180,00 Kč).
Rada se bude snažit časopis Svět piva doplnit získanými etiketami. Členové a zájemci z Tábora a
okolí nezapomeňte si objednat  na rok 2015 do 15.prosince 2014.

Jen pro připomenutí uvádíme:
-časopis Svět piva  částka 180,00 Kč přes klub,
zaslat hospodáři klubu p. Šimákovi
  částku 200,00 Kč samostatně,
objednat u p.Václava Skabroutha,407 8O
Vilémov u Šluknova č.p. 201-poštovní poukázkou
Adresa hospodáře:
- finanční hotovost zaslat do 15.12.2014 na adresu p. Jan ŠIMÁK,
Dražičky 63, 391 75 MALŠICE.
Pozdější objednávky nebudou klubem realizovány.

Rada sdružení vyslovila nespokojenost z výši prodávaného materiálu na setkáních sběratelů,kde u některých prodejců jsou ceny neúměrně vysoké.
Žádá kluby, aby proti takovým sběratelům otevřeně vystoupila.
         Dále byl schválen Sběratelský kalendář na 1.pololetí 2015 a výhled akcí na 2.pololeté 2015,který je součástí Zpravodaje.

BLAHOPŘEJEME !
----------------
Ve 2.pololetí roku 2014 se dožívají kulatého a polokulatého výročí sběratelé :

Ladislav Aujeský, Hrdlička Petr a Milan Vanžura
 
V měsíci lednu a únoru 2015 se dožívají:
Miroslav Dražil 80 let
, Ladislav Křehlík 83 let,
Mgr.Marián Jamrich 46 let a Miroslav Jeřábek 64 let                                   
Všem členům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví a sběratelských úspěchů.

I
N F O R M A C E :
-----------------

-
Representační slavnosti piva v Táboře se konají 3.týden v února 2015 a
jejich degustace bude v  hotelu Dvořák. Slavnosti pak proběhnou v hotelu Palcát vždy od 16.00 hodin.
Vstupné dle uvedení na propagačních plakátech. Předprodej v Infocentru Tábor, Žižkovo náměstí.

-V Táboře se začíná připravovat budování Muzea piva a minipivovaru.

Zařízení bude budováno pro výuku žáků  Střední potravinářské školy v Táboře i veřejnost.


-Sběratelé pivních plechovek informujeme, že v obchodní síti se objevily 2 sady plechovek.
Na sadě značky Gambrinus se objevila sběratelská edice „Legendy české ligy“ v počtu 11 ks.
Značka Radegast zase propaguje hokejové týmy naší Extraligy ledního hokeje.

Počet vydaných plechovek není přesně znám.
-Klub sběratelů pivních etiket v Žatci vydal v rámci Dočesné 4 přetisky na etiketách

pivovaru Žatec-značky Žatec světlé a Žatec značky Otto.

-Pivovar Herold Březnice po dlouhé době začal používat na

některé druhy piva nové pivní korunky s nápisem HEROLD.

-Rada sdružení sběratelských klubů vydala druhou část pivních etiket TULÁK v počtu šesti kusů.

Cena za druhou sérii etiket je 60 Kč.
-každý člen klubu obdrží zdarma jeden kus kartičkového kalendáře rok 2015.. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky